dissabte, 1 de març de 2008

Llei de la Dependència

Dijous passat i en el transcurs de la sessió plenària ordinària, l'Ajuntament de la nostra vila( i que cap ganxó/na se m'enfadi per no anomer-la ciutat ), va aprovar una moció instant al Govern de la Generalitat a agilitzar el desenvolupament --en la part que li correspon-- del Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència, norma majorment coneguda com a Llei de la Dependència.

La moció, fou aprovada amb el suport de tots els grups municipals, fet del que me'n sento francament orgullós. Vaig fer via cap a casa, satisfet i content, pel fet que els nostres regidors i regidores, en certa manera varen fer seva una disposició que va encaminada a millorar la vida de molts dels nostres convilatans.

Aquesta Llei va més enllà del concepte assistencialista i contempla els drets de les persones a rebre prestacions per part de l'Estat. Al meu parer és la norma de contingut social més important que s'ha redactat en el transcurs d'aquesta legislatura. Es pretén amb aquesta llei, construir el quart pilar de l'Estat del Benestar. Al dret a la Salut, Educació i Pensions s'hi afegeix la Llei de la Dependència.

Un altre aspecte important és que l'Estat delega en les Comunitats Autònomes i Ajuntaments, disposicions fonamentals pel desplegament de la Llei. Els serveis socials dels ajuntaments amb col.laboració amb les àrees d'assistència bàsica ( metge de família ) tindran la responsabilitat del reconeixement de la situació de dependència ( l'avaluació ) i el dret a les prestacions de la persona que ho demani. Una vegada feta aquesta avaluació la Generalitat emetrà la resolució que correspongui, establint el que s'anomena programa individual d'atenció ( PIA ). Qui millor que el propi metge de capçalera per fer la diagnosi mèdica de la persona i els serveis socials de l'ajuntament poder també aportar el coneixement que dóna la proximitat.
La Llei "estrella " del govern socialista, millorada amb les aportacions d'ERC i d'ICV, preveu el seu desplegament total en el període que va des de la seva aprovació--desembre de 2006-- fins al 2015. Per tant, a hores d'ara, tot just fa un any de l'entrada en vigor.

Penso que hauria sigut fonamental la inclusió d'aquesta Llei en les cobertures que presta la Seguretat Social. Si així s'hagués fet se n'hauria garantit el suport econòmic. No va ser possible malgrat la insistència del parell de grups parlamentaris, abans mencionats, ço fa que el finançament no hagi quedat suficientment assegurat. Totes les administracions implicades en la gestió del Sistema, contribuiran al seu finançament. L'Estat finançarà el nivell mínim de protecció i les Comunitats Autònomes aportaran cada any almenys una quantitat igual a la de l'Estat al seu territori.

Tampoc fou possible que totes les persones beneficiaries de la Llei, quedessin exemptes del copagament en alguns casos, i per tant segons la seva capacitat econòmica hauran de contribuir a la despesa. Cal remarcar però, que només es tindran en compte els recursos econòmics del beneficiari i no de la seva família. Això si, cap ciutadà quedarà fora de cobertura pel fet de no disposar dels recursos econòmics. S'aplicarà, el que al meu entendre és el més just dels principis, quan parlem de serveis socials: el principi d'equitat.

Penso que caldria augmentar la quantitat que ha pressupostat el govern central per aquest any.
En opinió meva és del tot insuficient. Nou cents milions d'euros no bastaran per donar un veritable empenta al desplegament d'aquesta llei. El senyor Solbes, ha tancat amb un superàvit del 2,5% el pressupost de l'any passat. Destinar una part d'aquesta quantitat sobrera per tal de tenir millors recursos econòmics, em semblaria una mesura del tot encertada. Beneficiosa no tan sols per les persones directament afectades sinò també pels seus familiars.En qualsevol cas i malgrat les mancances que puguin haver-hi, la llei donarà cobertura per dret a les persones que ho necessitin. I, en definitiva, dependrà de la sensibilitat cívica acompanyada de la voluntat política dels governs de torn, que tiri endavant amb la millor dotació econòmica possible i en la reducció del temps d'implantació. Pel bé de tots, que així sigui!!