dimecres, 13 d’agost de 2008

L'Estatut d'Autonomia i el nostre ajuntament

Els ajuntaments, el govern de la Generalitat i el govern de la Nació, formen les tres administracions de l'Estat. Són, doncs, les tres institucions fonamentals en les que es basa l'expressió de la voluntat popular, la sobirania del poble. Per aquest motiu les persones que les representen són elegides pels ciutadans i ciutadanes.Les corporacions locals, com també són aixi coneguts els ajuntaments, és l'administració que el ciutadà te més a prop. Qui no ha anat a la casa de la Vila, només que sigui per demanar un certificat d'empadronament, permís per pintar la façana de casa seva, matricular els seus fills a començament de curs, a requerir alguna informació a l'oficina municipal de turisme, als serveis d'atenció al ciutadà................L'ajuntament ha de donar uns determinats serveis, obligat per llei, com poden ser, la recollida de deixalles, l'enllumenat públic, procurar tenir i mantenir la ciutat neta i endreçada, cuidar del bon estat de les vies públiques i, en conclusió donar les prestacions que li pertoca. El que coneixem, com a gestió del dia a dia.A Iniciativa per Catalunya Verds, entenem que l'administració local ha d'anar més enllà del que és la gestió. Som una força política hereva del catalanisme polític d'esquerres i defensors de l'autonomía municipal perquè, som del parer, que el municipi és l'administració que representa de manera més clara i directa la sobirania del poble. Així doncs, considerem que els ajuntaments són fonamentals tant per satisfer les necessitats ciutadanes del dia a dia, com per fer arribar a les altres adminstracions els anhels i afanys desl veïns/es sobre temes que traspassin les competències municipals. Els ajuntaments han d'acomplir també una altra funció: ser l'eina política més accessible als ciutadans.El nostre país, Catalunya, està passant per una situació política preocupant. Catalunya, una vegada més--i van quantes?--és menystinguda i maltractada pel govern Central. El desplegament del nou Estatut, que tan necessàri és, pel futur més immediat, no avança. A Iniciativa no veiem cap mena de voluntat, per part del Govern de la nació espanyola, per tirar endavant, el nou finançament que ja hauria d'estar acordat. Ço vol dir, que els recursos econòmics que haurien de disposar el nostre Govern i els nostre ajuntaments no els tenim.És ara quan hauriem de fer bona la tesi que hem explicat. L'ajuntament ha de fer saber el seu desacord amb una situació, que perjudica la ciutadania de Sant Feliu. El consistori, hauria de cumplir la funció política a la que abans ens referiem.Aquesta circumstància ens ha portat a presentar al ple ordinari d'aquest mes la proposta que podreu llegir més endavant. Cal fer-li saber, al màxim responsable d'aquesta situació, que l'ajuntament de la nostra ciutat, hi està en total desacord i que demana que la llei sigui observada sense més excuses.Convidem, doncs, a tots els regidors/res--els que estan en el govern i també als que fan la feina d'oposició-- a afegir-se a la nostra proposició. Pensem que els vint-i-un representants, que els veïns/es varem lliurament escollir, han de fer sentir la seva veu, que en definitiva, és la de la ciutadanía.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Jesús Fernández Bort, en la seva condició de portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds--Esquerra Alternativa, presenta al ple de l'ajuntament, reunit en sessió ordinària, corresponent al mes d'agost, el següent escrit.
El passat dia 18 de juny, varen acomplir-se dos anys, de l'aprovació en consulta popular, via referèndum, del nou Estatut de Catalunya.
El vigent Estatut, conseqüència de la voluntat política de la gran majoria dela representants de la sobirania del poble català ( els diputats/des del nostre Parlament), va ser presentat i defensat en primera instància en el Congrés dels Diputats, per tot seguit passar per la Comissió Constitucional i posteriorment retornat al Parlament i al Senat, amb el recolzament de les dues Cambres. Podem dir doncs, que es varen satisfer els requisits constitucionals d'obligat compliment.
Aquesta nova Norma ( l'Estatut), contempla entre d'altres funcions, l'aplicació d'un nou model de finançament per Catalunya. Del dret que tenim a disposar de més recursos per una millor atenció en els camps de la sanitat i salut públiques, de la possibilitat de millora en l'àmbit de l'educació, de prestar serveis socials de més qualitat, i, en definitiva, poder disposar d'una major capacitat econòmica per avançar en l'atenció a les persones.
No es demana altra cosa que un tracte econòmicament més just que el que hem tingut fins ara. Amb la voluntat, i així s'expressa en la nova Llei, de mantenir la solidaritat amb la resta de pobles de l'Estat que ho necessitin, sempre que aquests recursos siguin destinats a l'educació, la sanitat i a d'altres serveis propis de l'Estat del Benestar.
En l'àmbit del món local, una part molt important de la despesa dels ajuntaments es destina a la prestació dels serveis anomenats no obligatoris, en una quantitat al voltant d'un 30% del total de la despesa. Els nostres ajuntaments atenen un seguit de demandes que no tene el deure legal de satisfer. Es tracta sobretot de serveis vinculats a l'educació, la cultura,, l'esport, la seguretat.....Quan un ajuntament s'implica en les escoles bressol, residències per a gent gran, escoles d'adults--són uns exemples--ho fa voluntàriament però amb convicció i amb la finalitat d'atendre les necessitats reals dels ciutadans.
Aquesta manca de suficiècia financera situa els nostres ajuntaments en una posició econòmica difícil i preocupant. La voluntat municipalista expressada en el Capítol VI del nou Estatut d'Autonomía, podria ajudar a redreçar aquesta circumstància, garantint al món local els recursos suficients per cobrir, al menys en part, el cost de la prestació d'aquests serveis que donen els nostres ajuntaments.
El dia 9 d'aquest mes, havia de quedar definit el nou model de finançament. Una vegada més estem davant de l'incompliment d'un compromís per part del Govern Central. El Govern i el poble de Catalunya enganyats i decebuts. Catalunya necessita de recursos econòmics que li permetin anar progressant, no només en benefici de les persones que vivim en aquest país, sinó també en profit per la resta de l'Estat.
En concordança amb el que fins ara s'ha exposat, demano, en nom del grup que aquí represento, a l'ajuntament en Ple, que sigui debatuda i si s'escau aprovada la següent:
M O C I Ó
1er. Expressar al President del Govern, senyor José Luis Rodríguez Zapatero, la preocupació del Ple del Consistori de Sant Feliu de Guíxols, per la tardança en el compliment del nou model de finançament que contempla l'Estatut de Catalunya.
2on. Recordar al President del Govern, l'observança que ha de tenir amb el compliment de les lleis, més encara per la seva condició d'ocupar la suprema representació política de l'Estat, alhora que memorar-li que es tracta d'una llei Orgànica i que el Govern de la Generalitat també forma part de l'Estat, és Estat.
3er. Requerir al senyor President, que sense més dilacions prengui les mesures que corresponguin per avançar en el desplegament de l'Estatut de Catalunya.