dissabte, 13 de setembre de 2008

Prospera la moció d'ICV--EA

Amb el suport dels grups municipals de C. i U, ERC, AMICS i el vot també favorable de tres dels cinc regidors de TpSF, la proposta sobre el finançament i el desplegament del nou Estatut, va ser aprovada per la majoria del Ple ordinari del mes passat.

En la proposició es manifestava al President del Govern, la preocupació de l’Ajuntament de la nostra ciutat, per la tardança en l’aplicació del nou finançament que contempla l’Estatut. A instància de C. i U. va ser posada a votació i acceptada una esmena per substituir preocupació per indignació. També se li recordava al senyor President la seva responsabilitat per l’incompliment d’una Llei, que ell mateix s’havia compromès amb el vot a satisfer. Alhora se li demanava que sense més dilació, impulsés el desenvolupament de la nova Norma Estatutària.

Des de l’agrupació local de ICV-EA, una vegada presa la decisió de presentar aquesta moció al ple de l’ajuntament, ens vàrem proposar fer-ne una redacció que, al nostre entendre, pogués ser acceptada per tots els grups municipals.El text de las proposta el vàrem formular des de l’argumentació política i procurant ser el màxim de curosos i respectuosos amb la persona a qui anava adreçada. Bo i pensant, que només des de la unitat d’acció podrem assolir l’acompliment del que tan necessari és per a Catalunya.

Dissortadament no vàrem ser capaços d’aplegar l’assentiment de tots els grups municipals. Els companys del PSC varen rebutjar la moció, votant contra la proposta.
Ens sap greu, més encara pel fet que no entenem els motius, que els varen portar a prendre aquesta decisió. Quan el seu portaveu va expressar que en la moció hi havia “ algun element que no podien subscriure”, ens hauria plagut conèixer, quina era la frase o el contingut que no podien admetre. Potser si haguessin concretat, hauríem pogut acordar la proposició per via del consens. A l’entendre dels companys socialistes el redactat de la moció tenia una incongruència, que si ens varen fer saber: el contingut del text era extemporani. És a dir, no era oportú en el temps. Si no en fem una interpretació equivocada, segons els regidors socialistes, la causa, el fonament de la demanda que es feia al senyor President del Govern central no calia, donat que la qüestió estava resolta. Nosaltres, continuem pensant, que avui encara, l’assumpte del finançament i del desplegament de l’Estatut no han avançat en absolut, i per tant, la qüestió és del tot pendent.