dilluns, 19 de juliol de 2010

Iniciativa per Catalunya Verds i el Club de Mar ( Can Rius)


El Títol VIIè de la Constitució Espanyola en l’article nº 132 diu textualment:


1.- La llei regularà el règim jurídic dels bens de domini públic i dels comunals inspirant-se en els principis d’inalienabilitat, imprescriptibilitat i inenbargabilitat i també en regularà la desafecció.

2.- Són bens de domini públic estatal els que la llei determini i, en qualsevol cas, la zona marítimo-terrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de la plataforma continental.

3.- Seran regulats per llei, el Patrimoni de l’Estat i el Patrimoni Nacional, i l’administració, defensa i conservació d’aquests.La llei de Costes desenvolupa aquest precepte constitucional i en l’article 28, estableix una servitud d’accés al litoral, que haurà de ser pública i gratuïta. Disposa aquesta mateixa norma que no es permeten, en cap cas, obres o instal•lacions que interrompin l’accés al mar sense que es proposi pels interessats una solució alternativa que garanteixi la seva efectivitat en condicions anàlogues a les anteriors.

La Comunitat de Propietaris de l’Edifici del Club de Mar ( Can Rius) no només no respecta des de fa anys aquest dret, sinó que endemés ha construït uns dics que fa servir d’amarradors amb la conseqüent destrucció d’aquell tram del litoral.


ICV denuncia públicament l’ús particular d’un bé de domini públic que la llei protegeix en benefici de l’interés comú, impedint l’accés a una part del litoral de Sant Feliu, que ha de ser públic i gratuït.


Malgrat que en data 16 de maig de 2007, l’ajuntament va emetre un darrer decret requerint a la Comunitat de Propietaris del Club de Mar que en el termini de 10 dies, obris la porta tancada del passeig del President Irla, per tal que quedés lliure l’accés al litoral i que en cas de no donar compliment a l’ordre d’execució, l’ajuntament procediria a la seva execució subsidiària i la imposició de multes coercitives, transcorreguts més tres anys, la mencionada comunitat no ha executat l’ordre i el pas persisteix tancat, sense que els ciutadans puguin exercir el dret que els correspon.

Iniciativa per Catalunya Verds, donarà el suport que calgui al govern de la ciutat, per tal que es prenguin les mesures adients per acabar amb una situació de privilegi, incompatible amb un Estat de Dret, en el que les lleis han de ser acomplides.

L’agrupació local d’ICV, recolzarà qualsevol iniciativa popular que tendeixi a acabar amb una conducta com la que manté la Comunitat de Propietaris de l’Edifici del Club de Mar, mofant-se del dret d’accés al mar no només dels ganxons i les ganxones, sinó també de les persones que tenen la bona voluntat de visitar-nos.