diumenge, 15 de juliol de 2012

Un menysteniment a l'autonomia municipal i una agressió a la democràcia ( 1 )Article 140 de la Constitució que garanteix l’autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena.


Article 142: Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en els de les Comunitats Autònomes.

Del primer articulat només en faré una consideració, tot i que penso que és prou important. Els ajuntaments conjuntament amb el govern de l’Estat i el de la Generalitat conformen les tres administracions de l’Estat. L’autonomia dels nostres consistoris ha de ser reconeguda i respectada per les altres dues administracions.

Sobre l’article 142, podria afirmar que els recursos econòmics que reben els nostres ajuntaments són d’una manifesta discriminació si considerem que no van més enllà del 13% del PIB. L’administració local en els estats europeus semblants al nostre no baixa d’un 25%. Una part molt important de la despesa dels ajuntaments es destina a la prestació de serveis que no són de competència municipal, és a dir, prestacions que haurien de ser ateses per les altres administracions, ja sigui l’autonòmica o el govern central. Una quantitat de diners que representen un terç del total de la despesa municipal. Serveis vinculats a l’educació, la cultura, escoles bressol, aprenentatge musical, residències per a gent gran, assistència social a persones necessitades...amb la finalitat d’atendre les necessitats reals dels ciutadans, per a donar una millor atenció a les persones.

En el Consell de Ministres d’ahir, es va prendre la resolució de canviar la legislació municipal. En ares a una millor administració, el govern central vol establir noves normes que minvaran les competències dels nostres ajuntaments. Si be és cert el dèficit públic que te el país, no cal atribuir-lo a l’administració local, que no arriba al 5% del deute. La mala administració, les despeses sense to ni so – i no entro en detallar-les – tots sabem on s’han donat i coneixem sobradament qui en són els responsables. El govern parla de racionalitzar l’administració local i d’aplicar la llei d’estabilitat pressupostària. Que jo sàpiga, els ajuntaments han d’acomodar llur despesa en funció d’unes normes que contempla la llei, i en el cas de no complir-les, ja hi ha la Sindicatura de Comptes que aplica les mesures adients.

Retallar competències i finançament, desposseir els nostres ajuntaments de capacitat de decisió sobre qüestions bàsiques com són els serveis públics fonamentals. Els ajuntaments es veuran abocats a fer de mers gestors quan al meu entendre hauria de ser el contrari. Els nostres regidors/es són sens dubte els que coneixen les veritables necessitats de la població. Més competències pels ajuntaments, doncs no. Una volta de clau més per empobrir-los, per dificultar el treball dels nostres representants, que veuran com tenen encara les mans més lligades. Una injusta decisió que imposa el govern i que perjudica a la ciutadania.